Effects of gingipain extracts on brain neuroinflammation in mice
ZHANG Huanyu, JIANG Yiting, ZHU Xiaochen, HE Zhiyan, ZHOU Wei, SONG Zhongchen
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (5): 570 -577 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.05.003