Immune inhibitory receptor LILRB2 enhances SARS-CoV-2 spike protein-mediated immune inflammation
YANG Wenqian, CHEN Chiqi, ZHAO Lu, CAO Liyuan, XIA Yiqiu, LU Zhigang, ZHENG Junke
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Medical Science) . 2022, (9): 1188 -1196 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2022.09.005