Effects of citalopram on electrophysiological properties of cardiac myocytes
WANG Kai-li, LI Ci-zhen, YANG Zhi-fang, et al
. 2009, (8): 926 .