Effects of Stilnox on QUISI parameters in patients with insomnia
YAO Pei-fen, CHEN Xing-shi, ZHU Yi-sheng, et al
. 2009, (9): 1074 .