Construction of DNA vaccine encoding ubiquitinated HBcAg against hepatitis B virus
SHEN Nan, YU Yong-sheng, PAN Qing-chun, et al
. 2010, (9): 1121 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.09.024