Assessment of effect and development of percutaneous pulmonary artery thrombus clear catheter
FAN Ji-hai, GU Xiu-lian, CHAO Sheng-wu, et al
. 2010, (10): 1307 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.10.030