Research progress of relationship between clozapine and metabolic syndrome
CHEN Jian-hua, LIU Deng-tang, LI Yan, et al
. 2010, (11): 1424 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.11.026