Laser and tissue wound repair
YAO Min, FANG Yong, WANG Ying
. 2010, (12): 1451 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.001