Establishment of rabbit model of cicatricial laryngotracheal stenosis
YANG Xi-zhi, MAO Xiao-hui, AO Hua-fei, et al
. 2010, (12): 1490 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.010