Relationship between microRNA-155 and malignant tumors
SHI Lin-jun, ZHOU Zeng-tong, JIANG Wei-wen
. 2010, (12): 1550 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2010.12.024