Synthesis of tropane compounds and their antagonistic activity to M3 receptors
OU Mei-xian, SHI Yi-ming, LIU Hui-zhong, et al
. 2011, (7): 909 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.07.009