Research progress of computational fluid dynamics in surgical approach simulation for congenital heart disease
LIU Yu-jie, ZHENG Jing-hao
. 2011, (9): 1325 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2011.09.026