Homing of mesenchymal stem cells after infusion in vivo
SHI Xiao-feng, ZHU Yan
. 2012, (1): 111 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.01.023