Research progress of pathogenesis of diabetic peripheral neuropathy
SHI Jun, ZHANG Wen-chuan
. 2012, (1): 116 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.01.024