Effect of pre-operative oral preparation on incidence of ventilator-associated pneumonia after operation
ZHENG Wei-yan, SUN Yi, HE Zhen-zhou
. 2012, (1): 127 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.01.027