Effect of renin inhibitor on atherosclerosis and plaque inflammation in rabbits
XU Hui, ZHOU Xiao-ming, XU Fei-fei, et al
. 2012, (3): 237 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.03.001