Effect of endoplasmic reticulum stress on expression of ubiquitin-fold modifier 1 in macrophages
LIU Hui-fang, ZHANG Hui-jie, LIU Xiao-yan, et al
. 2012, (3): 252 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.03.004