Electrophysiological research on mechanism of formation of abnormal muscle response
SHANG Ming, ZHENG Xue-sheng, TANG Yin-da, et al
. 2012, (3): 326 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.03.019