Advances in treatment of IgA nephropathy
JIA Xiao-yuan, WANG Wei-ming
. 2012, (3): 361 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.03.027