Effects of laser-assisted hatching on clinical outcomes of frozen-thawed embryo transfer
GU Rui-huan, ZHANG Ai-jun, SUN Yi-juan, et al
. 2012, (4): 485 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.04.024