Research progress of vascular endothelial function in chronic kidney disease
ZHANG Xia, JIN Hui-min
. 2012, (4): 528 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.04.033