Role of JAK2/STAT5 pathway in adaptation of pancreatic islets to pregnancy
CHEN Huan-zhen, WANG Xiao, LI Feng-ying, et al
. 2012, (5): 555 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.05.005