Experimental research of relationship between CXC chemokines and diabetic retinopathy
LI Jing-jing, ZHU Hong, SHI Cai-hong
. 2012, (6): 720 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.06.007