Research progress of childhood obesity and precocious puberty
YOU Xiao-meng, SHAN Chuan, SHEN Xiu-hua
. 2012, (7): 949 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.07.027