Research progress of endometrial receptivity markers
ZHANG Ping-gui, FENG Yun
. 2012, (8): 1014 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.08.012