Research progress of bacterial pan-genome
ZHUANG Xu-ran, ZHU Yong-zhang
. 2012, (11): 1440 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.11.010