Expression characteristics of CXCL13 and CXCR5 in osteogenic microenvironmentof bone defect model
YI Cheng-qing, MA Chun-hui, ZHANG Guo-qiao, et al
. 2012, (12): 1536 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.12.003