Research progress of pluripotent stem cells and kidney regeneration
HUANG Jia-hui, WANG Yang, WANG Gong-xian
. 2013, (1): 109 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.01.022