Construction of eukaryotic expression vector of heme oxygenase-1 and its expression in rat peritoneal mesothelial cells
ZHU Chun, GUO Zhi-yong, LIU Yi-sheng, et al
. 2013, (4): 425 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.04.009