Research progress of regulatory mechanism of Hedgehog signal in cilia
WANG Ya-nan, ZOU Sha-sha, LI Zheng, et al
. 2013, (4): 502 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.04.026