Study on expression of CXC chemokine receptors in retina of diabetic rats
CAO Hai-jing, ZHU Hong, SHI Cai-hong
. 2013, (5): 611 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.05.021