miR-506对胃癌细胞增殖和转移的影响
林子龙,周全,任佳,李建芳,俞焙秦,苏丽萍,徐岷涓,刘炳亚
Effects of miR-506 on the proliferation and metastasis in gastric cancer cells
LIN Zi-long, ZHOU Quan, REN Jia, LI Jian-fang, YU Bei-qin, SU Li-ping, XU Min-juan, LIU Bing-ya
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 613 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.001