MRPL12在肺腺癌中的表达和预后分析
熊雷, 易茜, 许明芳, 陈健
Expression and prognosis analysis of MRPL12 in lung adenocarcinoma
Lei XIONG, Qian YI, Ming-fang XU, Jian CHEN
上海交通大学学报(医学版) . 2021, (8): 1033 -1040 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2021.08.006