ACE2/Apelin signaling and atherosclerosis
ZHANG Zhen-zhou, SONG Bei, ZHONG Jiu-chang
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (6): 917 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.06.026