Paradigm shift from basic biomedical research to clinical research for achieving top quality clinical research
ZHU Jian-zheng, ZHU Li-jun, CHENG Sha-ni, WANG Hao, DU Ye-ye, PAN Wan-rong, XU Xiao-jing, LIU Hui-jun, ZHOU Shan-sheng, ZHU Hai-ying,MOU Shan
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (8): 1109 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.08.001