Application of superficial circumflex iliac artery perforator flap in reconstruction after radical surgery of oral cancer
HE Yue, JIN Shu-fang, FANG Zao, TIAN Zhuo-wei, QIU Wei-liu, ZHANG Yi-xin, FENG Shao-qing, TAO Xiao-feng, ZHOU Hui-hong, ZHANG Zhi-yuan
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (8): 1175 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.08.013