Retrospective analysis of the procedure of digital orthognathic surgery and its clinical effects
DAI Jie-wen, WANG Bi-xia, WEI Hong-pu, LI Biao, SHEN Shun-yao, FANG Bin, SHEN Guo-fang, WANG Xu-dong
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (9): 1333 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.09.015