Primary study of group cognitive-behavioral therapy for patients with late-life depression
LIU Na, LI Xia, SHI Yan-chen, SHENG Mei-qing, Qiu Qi, FANG Yuan, LIN Xiang
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (1): 30 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.01.007