Association of carotid wall shear rate with carotid reconstruction in kidney transplant recipients
LI Zhao-jun, LI Fan, QIN Yan, ZHANG Qian, DU Lian-fang, LUO Xiang-hong
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (1): 39 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.01.009