Study on the relevant factors affecting the hydration status in peritoneal dialysis patients
LI Feng, FANG Wei, YAN Hao, LI Zhen-yuan, YUAN Jiang-zi, NI Zhao-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (6): 786 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.06.013