Ameliorative effect of metformin on insulin resistance induced by olanzapine gavage in rats
SHI Jia-li, ZHANG Lei, QIAO Ying, SHEN Yi-feng, LI Hua-fang
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (8): 1064 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.08.003