Clinical characteristics and prognostic factors of pelvic chondrosarcoma#br#
ZHAO Qi-wu, WANG Ji-zhuang, ZHANG Wei-bin, SHEN Yu-hui, WAN Rong
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (11): 1542 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.11.016