Assessment of safety about therapeutic cardiac catheterization in congenital heart disease children with recent upper respiratory tract infection
ZHANG Sen, CAI Mei-hua, HE Pan, ZHANG Rui-dong, HUANG Yue, ZHENG Ji-jian
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (4): 422 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.04.012