Role of receptor tyrosine kinase AXL in tumor drug resistance
ZHANG Yi-peng1, HUANG Hua-yan1, YANG Yi-jie1, XU Dong-dong1, ZHANG Ke-ren1, 2, ZHU Liang1, 2, 3
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (7): 819 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.07.020