Fabrication of dual-functional organic/inorganic osteogenetic hydrogel for bone regeneration
CHENG Ruo-yu, YAN Yu-fei, CHEN Hao, QI Jin, DENG Lian-fu, CUI Wen-guo
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (8): 900 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.08.008