Role of common clinical indicators in volume assessments of peritoneal dialysis patients
SU Xin-yu*, LIU Miao*, YU Zan-zhe, YAN Hao, LI Zhen-yuan, ZHANG He, YUAN Jiang-zi, NI Zhao-hui, FANG Wei
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (8): 910 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.08.009