Relationship between serum uric acid level and subclinical target organ damage
HU Yue-liang1, MA Jin2, TANG Bi-wen1, WANG Qian1, CHAO Hui-juan1, XUAN Yan1, ZUO Jun-li1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 160 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.010