Synthesis, activity determination of tropane compounds as muscarinic M3 receptor antagonists and quantitative relationship between their molecular structure and activity
JIN Yu-jie1, LIU Hui-zhong1, HU You-min2, ZHANG Jian-hua3, CAI Yu-xing1, LI Ning1, NIU Yin-yao3
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 366 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.006