Effect of lithium carbonate on oxidative stress in patients with bipolar disorder
WANG Ying-yi,LU Yan-hua,GENG Rui-jie,CHENG Xiao-yan,HUANG Xin-xin,Lü Qin-yu,YING Qi-ang,YI Zheng-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (5): 494 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.05.009