SIRT7 protecting hepatocytes LPS or D-GalN/LPS-induced apoptosisattenuating endoplasmic reticulum stress via inactivation of GRP78
RUAN Xin1, ZHANG Ying-ting1, HAN Ke-qi1, LIN Long-shuai2, CHEN Chen1, YUE Ming1, WANG Chu-qiao1, SUN Ying-gang3, ZHAO Qing-hua2, HE Ming1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (8): 812 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.08.002